• TRM International Maker Group Company Limited

สำนักงานใหญ่ :271/6 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์ กม.16 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-730-1720-1 แฟกซ์.02-730-1722,02-730-1724

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อ  : เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2537
เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ  : เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2543
ทุนจดทะเบียนการค้า  : 5,000,000.- บาท  
เลขที่ทะเบียนการค้า  : 6630/ 2543
กรรมการผู้จัดการ  : คุณรัตน์ติรณ์ ทองดอนยอด
 เนื้อที่โรงงาน  : 600 ตารางวา 
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ  : 14 คน  
 ประเทของสินค้า  : ผลิตและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  :  ในประเทศและต่างประเทศ
 
 

• TS Industry Part And Service

สำนักงานใหญ่ : 271/6 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์ กม.16 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-730-1720-1 แฟกซ์.02-730-1722,02-730-1724

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อ  : เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2544  
เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ  : เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2544
ทุนจดทะเบียนการค้า  : 3,000,000.- บาท  
เลขที่ทะเบียนการค้า  : 7229/ 2544
กรรมการผู้จัดการ  : คุณรัตน์ติรณ์ ทองดอนยอด
 เนื้อที่โรงงาน  : 600 ตารางวา 
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ  : 14 คน  
 ประเทของสินค้า  : ผลิตและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  :  ในประเทศและต่างประเทศ