ใบรับรองคาร์บอน (Certificate of Carbon Filter)


รับรองคุณาพโดยคณะวิทยาศาสตร์ และ SGS