เทปตีเส้นพื้นสีต่างๆ
มีขนาดตั้งแต่ 2"x 33m , 4" x 33m"